İşe Başlama Eğitimi Hakkında

İşe Başlama Eğitimi Nedir, Kimler Bu Eğitimi Verebilir, Eğitim Süresi Asgari Ne Kadar Olmalıdır ?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; İşverenin yapmakla yükümlü olduğu görevler arasında çalışanlarına eğitim ve bilgi vermek, verilmesini sağlamak yer almaktadır. Özellikle işe yeni başlayan çalışanların; işyeri ortamındaki tehlike ve risk unsurlarının farkında olmamaları, kullanılan iş ekipmanları ve malzemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmamalarının, işletmelerde iş kazalarına sebebiyet verdiğini gözlemekteyiz. İşe Başlama Eğitimi ihmal edilmemesi gereken bir konu olup, çalışanlara verilecek İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını belirleyen;   Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe 24.05.2018 tarihinde "İŞE BAŞLAMA EĞİTİMİ" ile ilgili eklenen maddeleri ve değişiklikleri aşağıda ilginize sunmak isterim.

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bulunan işyerlerini, bu işyerlerinde çalışanlara eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşları kapsar. Tanımlar MADDE 4 e) (Ek:RG-24/5/2018-30430) İşe başlama eğitimi: Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve işyerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilen eğitimi, İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri (2) (Değişik:RG-24/5/2018-30430) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, işe başlama eğitimi almasını sağlar. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. İşe başlama eğitimi her çalışan için en az iki saat olarak düzenlenir. Bu eğitimlerde geçen süreler temel eğitim sürelerinden sayılmaz. *Dip Not: İşveren veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilen İşe Başlama Eğitimlerinin de Temel Eğitimler de olduğu gibi "EĞİTİM KATILIM TUTANAĞI" ile kayıt altına alınması gerekmektedir.

 Saygılarımla,         İyi Çalışmalar…        

Alper KALYON   İş Güvenliği Uzmanı (B)